Auto Accessoires
dvd-speler

Disclaimer auto-accessoires.be

Algemeen
Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd "de gebruiker", de gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan de specifieke omstandigheden van de gebruiker.
Auto-accessoires.be is gerechtigd om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

Auto-accessoires.be vraagt de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, zodat Auto-accessoires.be de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Gelieve contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Auteursrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Auto-accessoires.be of andere rechthebbenden en verbindt er zich toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen en deze niet te kopiëren.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, commercieel of enige ander gebruik van informatie, gegevens en andere elementen van deze website, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Auto-accessoires.be of de rechthebbende.

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Auto-accessoires.be tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Auto-accessoires.be is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Auto-accessoires.be streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. Wegens gevallen van overmacht kan de toegang tot de site onderbroken zijn maar Auto-accessoires.be kan zelf de toegang eveneens onderbreken wegens onderhoud en updating van programma’s of om enig andere technische reden. Auto-accessoires.be is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker of voor derden. Deze onderbrekingen kunnen nooit aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de gebruiker om welke reden ook.

De verantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker mag deze website gebruiken mits hij Auto-accessoires.be garandeert dat hij deze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig, onwettelijk doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.

Links
Het is mogelijk dat Auto-accessoires.be op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Auto-accessoires.be meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Auto-accessoires.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Je veiligheid
De informatie die de gebruiker eventueel naar onze server zendt, wordt vóór de verzending over het internet versleuteld door middel van solide versleutelingstechnieken die in de browser werden ingebouwd. Daardoor kunnen de gegevens van de gebruiker niet gelezen worden door onbevoegden. De kans dat deze gecodeerde gegevens door onbevoegde personen kunnen gekraakt worden is uiterst miniem maar ze bestaat. Auto-accessoires.be kan dus niet garanderen dat de door jou verstrekte informatie niet zal worden onderschept noch dat zij geheim zal blijven.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.